Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin -ZP/PN/2/2014UZUP

Warszawa data zamieszczenia: 01.07.2015


Numer ogłoszenia: 161702 - 2015;


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 838 02 61, faks 22 838 02 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin -ZP/PN/2/2014UZUP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamowienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu zdrowotnym pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin - zamówienia uzupełniające do postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin - znak -ZP/PN/2/2014. Zamówienie nie przekracza kwoty, o ktorej mowa w art. 11 pkt 8 ustawy PZP.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.22.00-4, 66.51.22.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Towarzystwem Ubezpieczeń ZDROWIE S.A., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 94608,00

Oferta z najniższą ceną: 94608,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94608,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Jest to zamówienie uzupełniające, udzielone dotychczasowemu wykonawcy w okresie krótszym niż trzy lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamowień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniajace było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamowienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Warszawa: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów, numer referencyjny ZP/PN/3/2014 Numer ogłoszenia

data publikacji: 21.11.2014r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw , ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 838 02 61, faks 22 838 02 61.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.fund.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów, numer referencyjny ZP/PN/3/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym znajdującym się w SIWZ. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 42.99.15.00-4, 22.80.00.00-8, 30.19.21.13-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fund.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Małych i Średnich Przedsiebiorstw w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Fundacja Małych i Średnich Przedsiebiorstw w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały biurowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym znajdującym się w SIWZ. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 22.80.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tonery do drukarek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy tonerów do drukarek na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym znajdującym się w SIWZ. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.15.00-4, 30.19.21.13-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

„Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin”.

Przetarg nieograniczony na „Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin”.

 

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny