Warszawa: Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzmiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin
Numer ogłoszenia: 176252 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw , ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 838 02 61, faks 22 838 02 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Mazowieckiej Izby Rzmiosła i Przedsiębiorczości oraz członków ich rodzin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu zdrowotnym pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie nie przekracza kwoty, o której mowa w art 11 pkt 8 ustawy PZP..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.22.00-4, 66.51.22.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. z 2007 r. nr 50, Poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. (Treść informacji zawiera pkt 5 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie informacji o braku przynależności do grupy kapitalowej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonwacy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamowienia składają wspólnie ofertę, przy czym: a) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV, podrozdziale II pkt 1 powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunkui udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie), b) wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w Rozdziale IV, podrozdziale II pkt 2 ppkt 2.1-2.2 oraz pkt 3 ppkt 3.1 muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem: a) pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie oraz b) Formularza Oferty, Formularza cenowego c) pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; d) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitalowej, które muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w następujących przypadkach i zgodnie z nastepującymi warunkami a) W przypadku objęcia usług ubezpieczeniowych stawką VAT. W przypadku ustawowego wprowadzenia stawki VAT na usługi ubezpieczeniowe Wykonawca będzie mógł w trakcie realizacji umowy podwyższyć należną wartość za realizowane świadczenie ubezpieczeniowe o wartość stawki podatku. b) W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które maja zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do umowy strony uzgodnią zakres i sposób ich wprowadzenia. c) W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi i likwidacji szkód. W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi i likwidacji roszczeń i zaoferowania Zamawiającemu wprowadzenia tych zmian w umowie, mogą one zostać wprowadzone, jeżeli są korzystne dla Zamawiającego i Ubezpieczonych oraz nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych w umowie składek. Wprowadzenie zmian wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fund.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pokój 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie