Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Warszawa, dnia 2 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

 

świadczenia usługi polegającej na udziale ekspertów w dziedzinie informatyki w wykonaniu ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e-usług Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi eksperckiej w dziedzinie informatyki poprzez

udział w ekspertyzach informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji systemów B2B lub e‑usług, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, Projektów realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej dla woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki 2007 - 2013 (poz. 412 ze zmianami), zapisy umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. wnioskiem o dofinansowanie oraz Biznes Planem.

Przewidywana liczba ekspertyz informatycznych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dn. 31.12.2018 r.

- ok. 90. Terminy wykonywania ekspertyz informatycznych będą z góry określone przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby ekspertyz bez podania przyczyny.

W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało:

  1. wykonywanie ekspertyz informatycznych polegających na weryfikacji systemów B2B lub e-usług zrealizowanych przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, tj.

a) potwierdzenie zgodności stworzonych systemów B2B lub e-usług z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. wnioskiem o dofinansowanie oraz Biznes Planem,

b) zweryfikowanie, czy stworzony system obejmuje wszystkie opisane procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie Beneficjenta oraz czy zachodzi proces automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS, potwierdzenie wdrożenia technologii podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych, potwierdzenie spełniania przez stworzony serwis internetowy znamion e-usługi według definicji "Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej".

c) badanie stworzonego systemu B2B pod kątem jego kosztochłonności.

  1. tworzenie pisemnych opinii informatycznych, zawierających min. 3 000 znaków oraz zrzuty ekranu prezentowanych systemów, potwierdzających wykonanie ekspertyzy informatycznej, w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia ekspertyzy,
  2. rozpatrywanie odwołań Beneficjentów od wyników ekspertyz informatycznych.

 

II. Wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jakości usług

 

l. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie tj. znajomość języka zapytań do baz danych SQL, podstawową znajomość technologii WEB (PHP, JS, JAVA, Python lub inne), podstawową wiedzę z zakresu technologii elektronicznej wymiany danych w systemach B2B (znajomość pojęć tj.: API, REST, SOAP lub analogicznych), podstawową wiedzę z zakresu systemów grupy Microsoft lub Linux.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadali wykształcenie wyższe informatyczne.

3. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia

co najmniej 2 letniego doświadczenia w wykonywaniu ekspertyz informatycznych z zakresu niniejszego Zamówienia.

4. Przyjęcie ekspertyz przez Zamawiającego nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

5. O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy będący Beneficjentami bądź współpracujący/prowadzący obsługę Beneficjentów Działań wymienionych w pkt. I Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.

 

III. Zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu

 

l. O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy będący Beneficjentami bądź współpracujący/prowadzący obsługę Beneficjentów Działań wymienionych w punkcie I Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.

2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub  kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Zastrzeżenie o możliwości odwołania zapytania ofertowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcami po uzyskaniu zgody Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na finansowanie informatycznych usług eksperckich w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

V. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dn. 31.12.2018 r.

 

VI. Kryteria wyboru i oceny oferty:

 

a) Cena wykonania jednej ekspertyzy brutto - liczba punktów - maksymalnie 40.

 

Sposób oceny:

C=

 

najniższa cena oferty brutto

 

x waga kryterium

 

cena oferty badanej brutto

 

 

b) Ilość zrealizowanych ekspertyz w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia – liczba punktów - maksymalnie 60.

 

Sposób oceny:

 

Kryterium dostępu formalne: co najmniej 5 ekspertyz

 

Kryterium oceny:

 -  6- 15 ekspertyz – 15 pkt,

- 16-25 ekspertyz – 30 pkt,

- 26-35 ekspertyz – 45 pkt,

- 36 i więcej ekspertyz – 60 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą oferentów, która jest niezbędna aby

zrealizować zadania wykonania ekspertyz informatycznych z zakresu weryfikacji poprawności realizacji

systemów B2B lub e-usług w projektach realizowanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka:

- Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 

Umowy zostaną podpisane z oferentami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. Zamawiający przewiduje,

że jeden ekspert wykona około 30-40 ekspertyz.

 

VII. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ryszard.orlinski@fund.org.pl lub dostarczyć osobiście

do siedziby zamawiającego ul. Smocza 27 pok. 107,01-048 Warszawa do dnia 8 marca 2018 r.  do godz. 15.00.

VIII. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Ryszard Orliński - Kierownik Drugiego Wydziału ds. Monitoringu, tel. (22) 838 32 11 wew. 146, e-mail: ryszard.orlinski@fund.org.pl

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny