Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jego kluczową rolą jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane są projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

W latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości 10,186 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. W ramach tej kwoty 8,658 miliarda euro to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,527 miliarda euro to środki budżetu krajowego.

 

Głównym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw;
  2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki;
  3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym;
  4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym;
  5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy;
  6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.

 

Fundusze w ramach Programu zostały podzielone na tzw. osie priorytetowe, czyli priorytety, pozwalające osiągnąć cel główny oraz cele szczegółowe PO IG. Określono dziewięć takich priorytetów, w tym osiem merytorycznych oraz jeden priorytet Pomocy Technicznej.

Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Oprócz IZ w realizacji Programu udział biorą również tzw. Instytucje Pośredniczące, tj. Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Instytucje Pośredniczące są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu, współdziałając w tym zakresie z podległymi Instytucjami Wdrażającymi. 

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny