Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Od 2001 roku Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na Mazowszu. Regionalne Instytucje Finansujące są partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Podstawowe funkcje RIF:

 • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa;
 • promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów;
 • obsługa administracyjna wdrażanych programów;
 • formalna i merytoryczna ocena projektów składanych przez wnioskodawców;
 • weryfikacja wniosków o wypłatę wsparcia składanych przez beneficjentów;
 • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów;
 • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych;
 • prowadzenie bazy danych uczestników programów.

 

Obecnie Fundacja MSP współpracuje z PARP w zakresie wdrażania  funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

Działanie 1.4-4.1   „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”;
Działanie 4.2   „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”;
Działanie 4.4    „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”;
Poddziałanie 5.4.1   „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej"; 
Działanie 6.1   „Paszport do eksportu”;
Działanie 8.1   „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”;
Działanie 8.2   „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”;
Pilotaż   „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

„Równocześnie od 2015 roku RIF wykonuje zadania w zakresie kontroli projektów w ramach następujących działań:

Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”
Działanie 5.1 ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”
Działanie 5.2 ”Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”
Działanie 5.3 ”Wspieranie ośrodków innowacyjności”
Poddziałanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”

W przeszłości Fundacja MSP współpracowała z PARP przy wdrażaniu:

 • programów finansowanych z budżetu Państwa (Punkt Refundacji Szkoleń);
 • programów przedakcesyjnych Phare (edycje Phare 2000, Phare 2001 SSG, Phare 2002, Phare 2003 SSG, Phare 2003 krajowe);
 • funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2004-2006, w tym: SPO-WKP Działanie 2.1, Działanie 2.3 i Poddziałanie 2.2.1, SPO-RZL Działanie 2.3 a.

 

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny