Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Opublikowno, dnia: 19.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

Obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków świadczenia obsługi prawnej Fundacji MSP (FMSP) w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług prawnych (kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze; 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne) w zakresie zadań realizowanych przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej, obejmujących w szczególności:

a)sporządzanie analiz i opinii prawnych, w tym dokonywanie wykładni obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością RIF, w szczególności dotyczących: wykonania zadań w związku z realizacją umów o dofinasowanie w zakresie działań objętych Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka lub programami zakończonymi PHARE, Sektorowym Programem  Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP); pomocy publicznej; polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa własności przemysłowej i praw autorskich; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; finansów publicznych oraz zamówień publicznych;

b)uczestniczenie w procesach: „Stwierdzenie zaistnienia nieprawidłowości”, „Sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu raportowaniu do Komisji Europejskiej”, „Sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu raportowaniu do Komisji Europejskiej” oraz „Sporządzanie zestawień  nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej”;

c)sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych pojawiających się w związku z działalnością RIF;

d)opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu oraz interpretacja i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz ugód, których stroną jest RIF, oraz innych dokumentów dotyczących RIF;

e)dokonywanie interpretacji przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania RIF oraz sporządzanie aktów prawnych pozostających w związku z działalnością RIF, jak również  oświadczeń i pism RIF;

f)reprezentacja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przed sądami powszechnymi.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

 1. Brak konfliktu interesów

Wykonawca składając ofertę musi wykazać brak konfliktu interesów rozumianego jako nieświadczenie przez niego usług prawnych na rzecz Beneficjentów w zakresie projektów finansowanych w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spełnienie powyższego wymogu następuje przez złożenie oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia musi wykazać także spełnienie poniższych  warunków udziału w postepowaniu, przy czym z uwagi na konieczność zagwarantowania ciągłości obsługi prawnej przez pięć dni w tygodniu w wymiarze minimum pięciu godzin dziennie, wymaga się zapewnienia przez Wykonawcę dwóch adwokatów/radców prawnych, z których każdy powinien legitymować się minimum:

1)pięcioletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej Regionalnej Instytucji Finansującej jako adwokat/radca prawny;

2)dwuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej fundacji jako adwokat/radca prawny.

 1. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji, , prokurenta, pełnomocnika,
 3. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktyczny
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego m, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Kryteria wyboru i oceny oferty:

      

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następujące kryteria wyboru:

 1. Cena – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto – waga 60 pkt.

 

Wynik Wykonawcy = najniższe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto / miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto danej oferty * 60 pkt

 

 1. Kryteria merytoryczne:

 

a) doświadczeniem w obsłudze prawnej fundacji – waga 20 pkt, przy czym Wykonawca otrzyma:

 - 10  punktów, jeżeli wykaże doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji  w okresie od 2 do 5 lat,

- 20 punktów, jeżeli wykaże doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji  w okresie powyżej 5;

b) okres legitymowania się prawem wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego – waga 20 pkt, przy czym Wykonawca otrzyma:

- 10 punktów, jeżeli wykaże, że legitymuje się prawem wykonywania zawodu w przedziale 5-10 lat,

- 20 punktów, jeżeli wykaże, że legitymuje się prawem wykonywania zawodu  powyżej 10 lat.

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów ogółem, tzn. łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert i nie pochodzi od podmiotu wykluczonego z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe.

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RIF – pokój nr 107 (ul. Smocza 27, Warszawa) do dnia 28 grudnia 2017 r. godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:

1)Formularz ofertowy – zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

2)Wykaz adwokatów/radców prawnych,

3)Dokument(y) potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie IV.1 (dokument winien być wystawiony przez RIF),

4)Dokument(y) potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie IV.2 (dokument winien być wystawiony przez fundację),

5)Uchwała o wpisie na listę adwokatów/radców prawnych,

6)Oświadczenie o braku konfliktu interesów - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Wzór umowy, warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania jedynie w zakresie sposobu płatności.

 

 1. Osoba do kontaktów z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Agnieszka Clarey tel.: 22 838 32 11 wew. 129 e-mail: Agnieszka.clarey@fund.org.pl

 

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny