Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Zapytanie ofertowe w sprawie transportu weksli na trasie Toruń - Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

transportu weksli na trasie Toruń - Warszawa

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące transportu zabezpieczeń wekslowych na trasie Toruń – Warszawa.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie transportu weksli na trasie Toruń-Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 793).

Przedmiotem transportu jest 340 sztuk weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1. Weksle w posiadaniu TARR.

Miejsce realizacji zamówienia:  Trasa transportu Toruń – Warszawa (szczegóły zostaną zawarte w umowie).

III. Kryteria wyboru oferty:

- cena brutto - waga 100 pkt.

Wynik Wykonawcy = (najniższa cena oferty brutto/cena oferty badanej brutto) * 100 pkt

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie RIF - pokój nr 103 (ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa) lub na adres administracja@fund.org.pl do dnia 4 kwietnia 2019 r. godz. 16:00.

V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 22 838 32 11 wew. 166 e-mail: arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe w sprawie transportu weksli na trasie Toruń - Warszawa

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny