Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Zapytanie ofertowe w sprawie transportu weksli na trasie Białystok - Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE

transportu weksli na trasie Białystok - Warszawa

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące transportu zabezpieczeń wekslowych na trasie  Białystok – Warszawa.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie transportu weksli na trasie Białystok-Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 września 2010r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 793).

Przedmiotem transportu jest 198 sztuk weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową według następującej specyfikacji:

Lp

Ilość sztuk

Wartość należności zabezpieczonej wekslem/ami

1

1

13 900 840,57

2

1

3 634 803,15

3

1

826 401,03

4

1

3 454 822,22

5

1

1 537 646,70

6

1

2 941 842,99

7

1

1 896 115,00

8

1

0,00

9

1

16 744 200,00

10

1

5 865 295,77

11

1

10 761 000,00

12

1

38 103 056,40

13

1

8 845 070,00

14

1

6 567 371,35

15

1

37 818 552,51

16

1

21 914,07

17

1

21 859,05

18

1

40 403,68

19

1

5 247,65

20

1

6 626,56

21

1

20 342,60

22

2

8 000,00

23

1

10 000,00

24

1

9 840,00

25

1

7 600,00

26

1

10 000,00

27

1

0,00

28

1

6 320,00

29

1

10 000,00

30

1

10 000,00

31

1

10 000,00

32

1

4 400,00

33

1

9 920,00

34

1

10 000,00

35

1

10 000,00

36

1

10 000,00

37

1

0,00

38

1

10 000,00

39

1

0,00

40

1

10 000,00

41

1

10 000,00

42

1

10 000,00

43

1

10 000,00

44

1

10 000,00

45

1

10 000,00

46

1

54 621,33

47

1

10 000,00

48

1

0,00

49

1

117 053,03

50

1

0,00

51

1

0,00

52

1

0,00

53

2

10 000,00

54

1

70 204,43

55

1

10 000,00

56

1

10 000,00

57

1

151 349,49

58

2

57 246,56

59

1

83 311,26

60

1

185 828,02

61

1

0,00

62

1

183 765,74

63

1

144 751,10

64

1

209 792,50

65

1

196 755,30

66

1

0,00

67

1

0,00

68

1

159 788,63

69

1

189 353,90

70

1

232 330,12

71

1

192 286,90

72

1

211 792,27

73

1

199 274,90

74

1

350 532,03

75

1

308 900,60

76

1

180 334,82

77

1

144 878,00

78

1

197 350,96

79

1

359 775,28

80

1

49 629,80

81

1

35 495,74

82

1

67 649,80

83

1

146 954,48

84

1

287 732,85

85

1

76 531,61

86

2

762 756,87

87

1

0,00

88

1

727 682,25

89

1

516 241,08

90

1

499 096,59

91

0

 

92

1

271 940,50

93

1

750 771,04

94

1

445 559,63

95

1

518 725,23

96

1

477 593,21

97

1

416 287,21

98

1

489 687,84

99

1

405 502,15

100

1

371 249,44

101

1

333 014,50

102

1

465 537,92

103

1

489 444,90

104

1

245 661,96

105

1

376 237,04

106

1

427 539,47

107

1

253 709,39

108

1

332 640,00

109

1

438 211,91

110

1

297 489,95

111

1

532 538,35

112

1

598 710,00

113

1

575 348,33

114

1

299 127,50

115

1

379 556,92

116

1

511 194,06

117

1

574 725,66

118

1

13 580,00

119

1

70 473,00

120

1

95 922,72

121

1

108 480,00

122

1

36 209,40

123

1

59 259,58

124

1

199 464,53

125

1

56 297,60

126

1

267 999,65

127

1

176 998,00

128

1

500,00

129

1

105 000,00

130

1

320 273,44

131

2

55 790,21

132

1

87 601,30

133

1

162 090,69

134

1

292 674,00

135

1

300 191,70

136

1

277 990,58

137

1

226 737,44

138

1

1 827 254,51

139

1

66 284,20

140

1

133 862,25

141

1

0,00

142

1

1 099 910,00

143

1

1 735 919,61

144

1

483 140,00

145

1

223 624,15

146

1

1 676 027,40

147

1

1 633 000,00

148

1

116 060,00

149

1

68 739,00

150

1

39 952,00

151

1

543 245,60

152

1

113 296,00

153

1

357 093,33

154

1

158 351,20

155

2

363 650,00

156

1

131 656,89

157

1

381 793,65

158

1

334 600,00

159

2

313 742,62

160

1

656 799,57

161

2

809 084,67

162

1

227 619,35

163

1

1 907 224,50

164

1

808 588,16

165

1

503 325,00

166

1

255 552,50

167

1

229 600,00

168

1

1 051 289,35

169

1

696 788,55

170

1

301 627,81

171

1

603 375,34

172

1

358 680,00

173

1

255 489,02

174

1

148 065,72

175

1

281 054,20

176

1

485 870,70

177

1

168 836,50

178

1

491 717,80

179

1

188 860,00

180

1

603 973,60

181

1

526 691,64

182

1

239 106,50

183

1

1 779 473,98

184

1

1 852 067,89

185

1

472 500,00

186

1

433 650,00

187

1

471 450,00

188

1

224 080,50

189

1

401 450,00

190

1

775 073,93

191

1

0,00

RAZEM

198

204 802 246,68

Wartość weksli wynosi 204 802 246,68 złotych (słownie: dwieście cztery miliony osiemset dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin:  transport  weksli musi być w całości zrealizowany do 28 lutego 2019 roku (dokładna data lub daty odbioru i transportu weksli zostaną zawarte w umowie).

Miejsce realizacji zamówienia:  Trasa transportu Białystok – Warszawa (szczegóły zostaną zawarte w umowie).

III. Kryteria wyboru oferty:

- cena brutto - waga 100 pkt.

Wynik Wykonawcy = (najniższa cena oferty brutto/cena oferty badanej brutto) * 100 pkt

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie RIF - pokój nr 103 (ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa) lub na adres administracja@fund.org.pl do dnia 6 lutego 2019 r. godz. 12:00.

V. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Arkadiusz Paciorek tel.: 22 838 32 11 wew. 166 e-mail: arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe weksle Białystok

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny