Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE Zakupu i dostawy materiałów biurowych.

Opublikowano dnia 17.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE 

Zakupu i dostawy materiałów biurowych.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów biurowych w 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych na potrzeby Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg wymagań określonych w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik numer 1.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30192000-1; 22800000-8.

1.            Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić transport zamawianych materiałów biurowych.

2.            Miejsce i godziny realizacji zamówienia: Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27 w godzinach 9:00 -15:00.

3.            Wielkość dostawy będzie każdorazowo specyfikowana na piśmie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, a dostawa powinna zostać zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia cząstkowego przekazanego Wykonawcy faksem lub mailem. Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia otrzymania zamówienia.

4.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zakres zamówienia może być pomniejszony o 30% (tj. zrealizowany w 70%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

 

5.            Nazwy własne materiałów biurowych zostały użyte w Formularzu cenowym ze względu na specyfikę tych artykułów, ponieważ Zamawiający nie mógł opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza produkty „równoważne” przy zachowaniu cech (parametrów) technicznych i jakościowych produktów określonych w Załączniku nr 1. Za produkt „równoważny” Zamawiający uzna tylko taki, który ma tożsame ze wskazanym cechy techniczne i jakościowe. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, obowiązek wykazania równoważności spoczywa  na Wykonawcy.

6.            Wszystkie oferowane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości zgodnie z normami krajowymi (np. PN) lub zagranicznymi (np. DIN).

7.            Na wszystkie oferowane materiały biurowe Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

8.            Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym „Nazwy producenta – marki oferowanego przedmiotu zamówienia” dla każdej pozycji asortymentowej.

  1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Od podpisania umowy  do dnia 31.12.2018r. – 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27.

  1. Kryteria wyboru oferty                - cena ( 100 %)

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium najniższej ceny oferty według następującego wzoru:

 

C=

najniższa cena oferty brutto

x 100 pkt

cena oferty badanej brutto

               

  1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy przesłać mailem na adres: administracja@fund.org.pl

do dnia 25.05.2018 r.

  1. Osoba do kontaktów z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Jacek Kokot tel.: 22 838 32 11 wew. 104 e-mail: administracja@fund.org.pl

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania w przypadku nie uzyskania środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie Fundacji.

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny