Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

W okresie od 01.08.2010r. do 31.03.2012r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zrealizowała projekt pn. „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw (nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-175/08).

W ramach projektu organizowane były bezpłatne szkolenia, kierowane do osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego. Łącznie przeszkolonych zostało 765 uczestnikówPodczas realizacji projektu Fundacja MSP zorganizowała 51 szkoleń, trwających łącznie 72 dni szkoleniowe. Szkolenia obejmowały 17 tematów głównych (23 tematy z uwzględnieniem poziomów zaawansowania), w tym m.in.: zarządzanie projektami, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, budżetowanie w projektach, biznes plany, kontrola i audyt, monitoring i ewaluacja, ochrona danych osobowych, równość szans kobiet i mężczyzn, a także Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. 

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny