Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

W okresie od 01.04.2010r. do 29.02.2012r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zrealizowała nowy projekt pn. "Własna firma sukces bez tajemnic-BIS". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" (nr umowy UDA-POKL.06.02.00-14-108/09-01).

Celem projektu było zapewnienie profesjonalnych szkoleń i doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie warunków do powstania 15 mikroprzedsiębiorstw, poprzez zapewnienie wsparcia w postaci finansowej. Do biura projektu wpłynęło łącznie 446 kwestionariuszy rekrutacyjnych, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła 77 rozmów kwalifikacyjnych, z czego do części szkoleniowej zakwalifikowane zostały 32 osoby.

W ramach projektu zrealizowano 260 godzin szkoleń oraz 279 godzin doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzeniem działalności gospodarczej. W wyniku dwóch naborów powstało 15 mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorcy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną w  wysokości 40 000 zł oraz dotację pomostową w kwocie 1 276 zł, otrzymywaną przez 6 miesięcy od momentu założenia działalności gospodarczej. Łączna wartość przekazanych dotacji wyniosła 714 840 zł.

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny