Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Komunikat

Informujemy, iż Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym Punkt Konsultacyjny KSU NIE współpracuje z żadną firmą zajmującą się odpłatną dystrybucją materiałów poświęconych możliwościom uzyskania wsparcia finansowego za środków Unii Europejskiej. Dokumentacja związana z aplikowaniem o dotacje unijne jest udostępniana bezpłatnie na stronach internetowych instytucji wdrażających i obsługujących poszczególne programy operacyjne. Odpłatne oferowanie przedsiębiorcom materiałów informacyjnych poświęconych tej tematyce stanowi próbę wyłudzenia pieniędzy. Materiały te pozbawione są jakiejkolwiek wartości merytorycznej, pomocnej w aplikowaniu o fundusze unijne, dlatego też przestrzegamy Państwa przed ich zakupem. 

1. USŁUGI DORADCZE 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest podmiotem zarejestrowanym i działającym w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).

Eksperci Fundacji MSP świadczą usługi doradcze, dedykowane zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Każda z nich poprzedzona jest szczegółową diagnozą potrzeb biznesowych Klienta. Wszystkie usługi świadczone są przez akredytowanych doradców KSU z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zakresy tematyczne usług doradczych obejmują m.in.:

 • formalno - prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo prawne;
 • doradztwo w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych; 

2. USŁUGI W ZAKRESIE ROZLICZANIA DOTACJI UNIJNYCH

Eksperci Fundacji oferują również usługi w zakresie rozliczania dotacji unijnych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wszystkie działania), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Funduszy Norweskich i Szwajcarskie oraz innych źródeł. 

Usługi obejmują m.in.:

 • opracowanie wniosków o płatność;
 • przygotowywanie uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o płatność;
 • kontakty z instytucją udzielającą dofinansowania w zakresie kwestii związanych z rozliczeniem;
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków i prowadzenia księgowości projektu, w tym m.in. kontrola opisów dokonanych przez księgowość beneficjenta.

Ponadto oferujemy:

 • bieżące konsultacje i doradztwo podczas realizacji projektu;
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji projektowej (regulaminy, wzory dokumentów dotyczących rekrutacji, ochrony danych osobowych, przepływów finansowych, itp.);
 • doradztwo w zakresie zawierania umów w ramach projektu, zakupu środków trwałych, stosowania zasady konkurencyjności i efektywnego zarządzania projektem;
 • przygotowanie wniosków o zmiany w projekcie (zamiana zakresu merytorycznego, finansowego, okresu realizacji) i pomoc w negocjacjach z instytucją udzielającą dofinansowania;
 • audyt projektu mający na celu ocenę poprawności i kompletności udokumentowania projektu, z uwzględnieniem realizacji podstawowych założeń wpisanych do wniosku o dofinansowanie, zgodnych z umową o dofinansowanie i wytycznymi programowymi oraz wykazaniem osiągnięcia założeń wyrażonych we wskaźnikach skwantyfikowanych, produktu oraz rezultatu projektu;
 • przygotowanie dokumentacji do kontroli i /lub audytu. Udział w kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny.

 

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny