Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

OFERTA FUNDACJI MSP

Komunikat

Informujemy, iż Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym Punkt Konsultacyjny KSU NIE współpracuje z żadną firmą zajmującą się odpłatną dystrybucją materiałów poświęconych możliwościom uzyskania wsparcia finansowego za środków Unii Europejskiej. Dokumentacja związana z aplikowaniem o dotacje unijne jest udostępniana bezpłatnie na stronach internetowych instytucji wdrażających i obsługujących poszczególne programy operacyjne. Odpłatne oferowanie przedsiębiorcom materiałów informacyjnych poświęconych tej tematyce stanowi próbę wyłudzenia pieniędzy. Materiały te pozbawione są jakiejkolwiek wartości merytorycznej, pomocnej w aplikowaniu o fundusze unijne, dlatego też przestrzegamy Państwa przed ich zakupem. 

1. USŁUGI DORADCZE 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest podmiotem zarejestrowanym i działającym w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).

Eksperci Fundacji MSP świadczą usługi doradcze, dedykowane zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Każda z nich poprzedzona jest szczegółową diagnozą potrzeb biznesowych Klienta. Wszystkie usługi świadczone są przez akredytowanych doradców KSU z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zakresy tematyczne usług doradczych obejmują m.in.:

 • formalno - prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo prawne;
 • doradztwo w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych; 

2. USŁUGI W ZAKRESIE ROZLICZANIA DOTACJI UNIJNYCH

Eksperci Fundacji oferują również usługi w zakresie rozliczania dotacji unijnych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wszystkie działania), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Funduszy Norweskich i Szwajcarskie oraz innych źródeł. 

Usługi obejmują m.in.:

 • opracowanie wniosków o płatność;
 • przygotowywanie uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o płatność;
 • kontakty z instytucją udzielającą dofinansowania w zakresie kwestii związanych z rozliczeniem;
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków i prowadzenia księgowości projektu, w tym m.in. kontrola opisów dokonanych przez księgowość beneficjenta.

Ponadto oferujemy:

 • bieżące konsultacje i doradztwo podczas realizacji projektu;
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji projektowej (regulaminy, wzory dokumentów dotyczących rekrutacji, ochrony danych osobowych, przepływów finansowych, itp.);
 • doradztwo w zakresie zawierania umów w ramach projektu, zakupu środków trwałych, stosowania zasady konkurencyjności i efektywnego zarządzania projektem;
 • przygotowanie wniosków o zmiany w projekcie (zamiana zakresu merytorycznego, finansowego, okresu realizacji) i pomoc w negocjacjach z instytucją udzielającą dofinansowania;
 • audyt projektu mający na celu ocenę poprawności i kompletności udokumentowania projektu, z uwzględnieniem realizacji podstawowych założeń wpisanych do wniosku o dofinansowanie, zgodnych z umową o dofinansowanie i wytycznymi programowymi oraz wykazaniem osiągnięcia założeń wyrażonych we wskaźnikach skwantyfikowanych, produktu oraz rezultatu projektu;
 • przygotowanie dokumentacji do kontroli i /lub audytu. Udział w kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny.

 

Fundacja MSP organizuje szkolenia i seminaria z zakresu prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, skierowane do przedsiębiorców.


Tematyka organizowanych szkoleń obejmuje m.in.:

 • prawo gospodarcze;
 • prawo pracy;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zamówienia publiczne;
 • pozyskiwanie finansowania z różnych źródeł, w tym również funduszy europejskich. 

 

Fundacja MSP, jako podmiot zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług (KSU) posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, gwarantując właściwy poziom merytoryczny i organizacyjny przeprowadzanych szkoleń. 

Fundacja jest również organizatorem licznych konferencji dedykowanych przedstawicielom sektora MSP. Doskonałym przykładem takich przedsięwzięć są Mazowieckie Spotkania Przedsiębiorców oraz organizowane od 1994 roku Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Fundacja MSP oferuje wynajem sali konferencyjnej o powierzchni 121,7 m kw., usytuowanej przy ul. Smoczej 27, w centrum miasta, z bardzo dogodnym połączeniem komunikacyjnym. Klimatyzowana sala jest w pełni dostosowana do organizacji konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań biznesowych. W skład wyposażenia sali wchodzi: sprzęt nagłaśniający, mikrofony bezprzewodowe, rzutnik multimedialny, laptop prezentacyjny i ekran. 

Fundacja MSP oferuje także wsparcie w zakresie promocji oferty atrakcyjnych produktów i usług dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom, jak również współorganizację przedsięwzięć mających na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości. 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

W latach 2009-2011 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości realizowała projekt pn. "Własna firma sukces bez tajemnic - BIS". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".


Realizacja projektu miała na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego, poprzez zapewnienie jego uczestnikom profesjonalnych szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stworzenie warunków dla powstania 10 mikrofirm poprzez zapewnienie wsparcia finansowego. 


W wyniku rekrutacji wyłoniona została grupa 30 uczestników szkoleń (15 osób w każdej turze). Następnie na podstawie przedstawionych biznes planów wybrano grupę 10 uczestników (5 osób z każdej tury), którzy otrzymali dotację inwestycyjną wysokości 40 000 zł oraz tzw. wsparcie pomostowe. W rezultacie realizacji projektu powstało 10 nowych mikroprzedsiębiorstw.

W okresie od 01.04.2010r. do 29.02.2012r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zrealizowała nowy projekt pn. "Własna firma sukces bez tajemnic-BIS". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" (nr umowy UDA-POKL.06.02.00-14-108/09-01).

Celem projektu było zapewnienie profesjonalnych szkoleń i doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie warunków do powstania 15 mikroprzedsiębiorstw, poprzez zapewnienie wsparcia w postaci finansowej. Do biura projektu wpłynęło łącznie 446 kwestionariuszy rekrutacyjnych, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła 77 rozmów kwalifikacyjnych, z czego do części szkoleniowej zakwalifikowane zostały 32 osoby.

W ramach projektu zrealizowano 260 godzin szkoleń oraz 279 godzin doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzeniem działalności gospodarczej. W wyniku dwóch naborów powstało 15 mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorcy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną w  wysokości 40 000 zł oraz dotację pomostową w kwocie 1 276 zł, otrzymywaną przez 6 miesięcy od momentu założenia działalności gospodarczej. Łączna wartość przekazanych dotacji wyniosła 714 840 zł.

W okresie od 01.08.2010r. do 31.03.2012r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zrealizowała projekt pn. „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw (nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-175/08).

W ramach projektu organizowane były bezpłatne szkolenia, kierowane do osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego. Łącznie przeszkolonych zostało 765 uczestnikówPodczas realizacji projektu Fundacja MSP zorganizowała 51 szkoleń, trwających łącznie 72 dni szkoleniowe. Szkolenia obejmowały 17 tematów głównych (23 tematy z uwzględnieniem poziomów zaawansowania), w tym m.in.: zarządzanie projektami, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, budżetowanie w projektach, biznes plany, kontrola i audyt, monitoring i ewaluacja, ochrona danych osobowych, równość szans kobiet i mężczyzn, a także Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. 

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny