Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wybierz język strony

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

NEWSLETTER

NEWSLETTER:

Aktualności

Data zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

W dniu 18 lutego br., na podstawie art. 89 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, Komisja Europejska (KE) poinformowała o zamknięciu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) oraz wskazała dzień 28 grudnia 2018 r. jako datę zamknięcia Programu.

Przez 3 lata od daty zamknięcia PO IG, która jest jednocześnie datą dokonania przez KE płatności salda końcowego Programu, beneficjenci są zobowiązani do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym oraz procedurami zawierania umów z wykonawcami. Beneficjenci PO IG są również zobowiązani do udostępniania tej dokumentacji wszystkim podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli projektów, w szczególności instytucjom w systemie realizacji Programu, służbom Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wykrycie nieprawidłowości w tym okresie może skutkować nałożeniem korekty finansowej.

Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną są zobowiązani do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie umowy o dofinansowanie, lecz nie krócej niż 3 lata od daty zamknięcia Programu. Z kolei w przypadku rozliczania podatku od towarów i usług dokumenty muszą być dostępne przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT, gdy uznano podatek VAT w projekcie za wydatek kwalifikowany.

Bieg ww. terminów może ulec zawieszeniu w przypadku toczącego się postępowania prawnego albo na należycie umotywowany wniosek KE.

więcej

 

 

« wstecz

WSPÓŁPRACA

Poprzedni
Następny